Algemene Voorwaarden

Definitie

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over NVPSB, wordt bedoeld Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40166575.

Toepasselijkheid: Alle leden kunnen een exemplaar van deze algemene voorwaarden downloaden via de website www.nvpsb.nl. Leden worden geacht deze algemene voorwaarden voor aangaan van het lidmaatschap te hebben doorgelezen. Zij verklaren met het aanvinken van ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ de aan het lidmaatschap verbonden voorwaarden en regels zonder voorbehoud te accepteren, inclusief de privacy verklaring en cookieverklaring.

Lidmaatschap

Alleen IKB-PSB erkende pluimveeservicebedrijven kunnen lid zijn/worden.

Kosten lidmaatschap

Elk lid betaalt contributie die jaarlijks wordt voldaan d.m.v. automatische incasso of factuur. De incasso vindt doorgaans plaats in januari van elk kalenderjaar. De Algemene Leden Vergadering van de NVPSB bepaalt jaarlijks de contributie voor het aankomende jaar, en kan jaarlijks geïndexeerd worden. Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen de NVPSB en het lid. Bij niet tijdige betaling is het lid in gebreke, en kan geen gebruik worden gemaakt van de diensten en faciliteiten. Indien de NVPSB een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente.

Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap heeft een looptijd van één kalenderjaar en wordt daarna (stilzwijgend) automatisch verlengd, waarvoor een opzegtermijn van 1 maand geldt. Het lidmaatschap gaat altijd in op de eerste dag van een maand. Het lidmaatschap duurt minimaal tot het einde van het kalenderjaar. Bij een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door het lid is teruggave van de betaalde contributie niet mogelijk. In het eerste lidmaatschapsjaar wordt de contributie berekend naar rato van het aantal resterende kalendermaanden.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan beëindigd worden uiterlijk 1 maand vóór afloop van het kalenderjaar, doorgegeven per mail aan het NVPSB secretariaat, info@nvpsb.nl.
De NVPSB kan zonder opgaaf van redenen of waarschuwing vooraf het lidmaatschap beëindigen, ·indien een lid niet voldoet aan de voorwaarden, het reglement of huisregels van de NVPSB en/of deze schendt, dan wel schade toebrengt aan de NVPSB. Teruggave van betaalde contributie is nimmer aan de orde.

Aanpassing lidmaatschap

Gedurende het kalenderjaar kan een lid het lidmaatschap actualiseren, er wordt geen verrekening gedaan met terugwerkende kracht tot het begin van het jaar.

Privacyverklaring

Alle toegetreden leden hebben kennis genomen van de privacy verklaring, en is na te lezen op www.nvpsb.nl/privacyverklaring

Cookieverklaring

Alle toegetreden leden hebben kennis genomen van de cookieverklaring, en is na te lezen op www.nvpsb.nl/privacyverklaring